Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc công nhận các trang mạng xã hội do Trường và các đơn vị trực thuộc Trường quản lý.

 

DANH SÁCH CÁC TRANG MẠNG XÃ HỘI DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC TRƯỜNG QUẢN LÝ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

STT ĐƠN VỊ MẠNG XÃ HỘI ĐƯỜNG DẪN
1 Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông Facebook https://www.facebook.com/DhCongThuongHCM 
Facebook https://www.facebook.com/Media.DHCongThuong 
Facebook https://www.facebook.com/tuyensinhsdhhuit 
Facebook https://www.facebook.com/bantuvantuyensinhhufi 
Facebook https://www.facebook.com/groups/huithoctap 
Facebook https://www.facebook.com/groups/huitchaoban 
Youtube https://www.youtube.com/@DHCongthuong 
Zalo https://zalo.me/4418938306145458374
Intagram https://www.instagram.com/dh_congthuong/
Tiktok https://www.tiktok.com/@huit_media
2 Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp Facebook https://www.facebook.com/hotrosinhvienssc.huit
Facebook https://www.facebook.com/ttknmtvtl.huit
Facebook https://www.facebook.com/mentoring.huit
Facebook https://www.facebook.com/huit.startup
3 Trung tâm Giáo dục Phổ thông Facebook https://www.facebook.com/HUIT.GDPT
Youtube https://www.youtube.com/@hufi-ttgiaoducphothong7950
Zalo https://zalo.me/2014022244233967725
4 Trung tâm Quản lý chất lượng Facebook https://www.facebook.com/cqmhuit
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61554496224584
5 Trung tâm Thí nghiệm Thực hành Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100053717292669 
6 Trung tâm Ngoại ngữ Facebook https://www.facebook.com/cfl.hufi.edu.vn 
7 Trung tâm Ký túc xá Sinh viên Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61555879525105 
8 Trung tâm Tư vấn pháp luật Facebook https://www.facebook.com/tttvpl.huit/ 
9 Trung tâm Thông tin  - Thư viện Facebook https://www.facebook.com/thuvienHUIT 
10 Trung tâm Bồi dưỡng và Khảo thí ngoại ngữ Facebook https://www.facebook.com/TTBDKTNN 
11 Phòng Hợp tác Quốc tế Facebook https://www.facebook.com/huithoptacquocte/ 
12 Phòng Công tác Sinh viên và Thanh tra Giáo dục Facebook https://www.facebook.com/ctsv.huit 
Facebook https://www.facebook.com/vieclamthuctapHUIT
13 Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Facebook https://www.facebook.com/dtn.hsv.huit
14 Công đoàn Trường Facebook https://www.facebook.com/CongdoanHUIT
15 Khoa Công nghệ thực phẩm Facebook https://www.facebook.com/khoacntphuit 
Facebook https://www.facebook.com/clbkhoahocvacongnghethucpham 
Facebook https://www.facebook.com/fid.fst 
Facebook https://www.facebook.com/fstchallengehuit
16 Khoa Công nghệ thông tin Facebook https://www.facebook.com/HUITFIT 
17 Khoa Giáo dục Thể chất và Quốc phòng - An ninh Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100057556445206
18 Khoa Sinh học và Môi trường Facebook https://www.facebook.com/shmt.huit
19 Khoa Công nghệ may và thời trang Facebook https://www.facebook.com/KHOACONGNGHEMAYVATHOITRANG
20 Khoa Chính trị - Luật Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100068227531740 
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100063539801352 
21 Khoa Ngoại ngữ Facebook https://www.facebook.com/knn.huit.edu.vn/
22 Khoa Công nghệ Hóa học Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100014182632529 
23 Khoa Công nghệ Điện - Điện tử FaceBook https://www.facebook.com/khoadiencntp 
FaceBook https://www.facebook.com/profile.php?id=61550582780707
FaceBook https://www.facebook.com/dca.huit?mibextid=LQQJ4d
24 Khoa Công nghệ Cơ khí Facebook https://www.facebook.com/KhoaCongNgheCoKhiHUIT
Facebook https://www.facebook.com/groups/lcdkhoacongnghecokhihuit
Facebook https://www.facebook.com/groups/khoacongnghecokhihuit
25 Khoa Tài chính - Kế toán Facebook https://www.facebook.com/KhoaTCKTHUFI/
26 Khoa Quản trị Kinh doanh Facebook https://www.facebook.com/HUIT.QTKD
27 Khoa Du Lịch Và Ẩm Thực Facebook https://www.facebook.com/doankhoadulichhufi
Facebook https://www.facebook.com/Huitfacultyoftourism
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61550979946525
Facebook https://www.facebook.com/huittravelgroup
28 Trung tâm Công nghệ thông tin Facebook https://www.facebook.com/infoitshuit
29 Phòng Sau đại học Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=61556591651843 

 

Ban biên tập website HUIT

TT TS&TT