Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hui-Mei Chen

Học vị: Phó Giáo sư

Nơi làm việc: Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan); Đại học Fu-Yin; Đại học Cao Hùng; Giảng viên thỉnh giảng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.

TS. Hui-Mei Chen đã có một số ấn phẩm từ năm 2008 đến nay như: 04 bài báo quốc tế và 24 bài báo Hội nghị được phát hành.