Thông tin cá nhân

Họ và tên: David , Ming-Hsiu Liu

Học hàm: Giáo sư

Giai đoạn từ năm 1990-2002, GS. Ming-Hsiu Liu đã làm việc với vai trò là một cố vấn tại các nước khu vực Trung Mỹ như: Panama, Ecuador và Costa Rica. Từ năm 2002 cho đến nay, GS. Ming-Hsiu Liu công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh và Đổi mới Văn hóa tại trường Đại học Mỹ Hòa (Đài Loan) với vai trò là giảng viên; Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh.