Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Hợp tác Quốc tế

Chương trình sau đại học

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021.

1
Bạn cần tư vấn?