📆 Thời gian: 7h00, ngày 01/10/2023

📫 Địa điểm: Hội trường C