Văn bản quy định pháp luật và văn bản của HĐGSNN

1. Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/3/2019 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở.

3. Thông tư 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19/3/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở ban hành kèm theo Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Công văn số 18/HĐGSNN Về việc thông báo lịch xét công nhận tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2023

5. Công văn thông báo bổ sung, cập nhật Phụ lục II, theo Quyết định 37/2018/QĐ-TTg - Biễu mẫu đính kèm

6. Công văn số 50/HĐGSNN - VP về việc tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

Văn bản của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

1. Thông báo đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023

2. Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt chức danh GS, PGS năm 2023

3. Quyết định thành lập hội đồng GS cơ sở năm 2023

4. Quyết định bổ sung, thay thế thành viên hội đồng GS cơ sở năm 2023

5. Quyết định bổ nhiệm các chức danh trong hội đồng GS cơ sở năm 2023

6. Thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

7. Thông báo điều chỉnh lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2023

8. Lý lịch khoa học của các thành viên hội đồng giáo sư cơ sở năm 2023

10. Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2023.

11. Thông báo kết quả đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2023.