Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo, hợp tác quốc tế của Trường; Tổ chức triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

Nhiệm vụ:

-         Tham mưu và triển khai xây dựng chiến lược phát triển các hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế;

-         Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo, hợp tác quốc tế phù hợp với tình hình phát triển của Trường;

-       Thực hiện công tác quản lý nhà nước các chương trình, dự án hợp tác quốc tế trong hoạt động đào tạo. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, báo cáo các đơn vị, tổ chức có liên quan về việc thực hiện các chương trình, dự án;

-       Chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế: Công tác thư ký trong các phiên lảm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài, công tác dịch thuật và điện tín, công tác đào tạo, tổ chức Lễ khai giảng và Tốt nghiệp, tổ chức báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi nước ngoài về;

-       Làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho các cá nhân do Trường cử đi nước ngoài công tác; lập chương trình và tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc tại Trường theo đúng quy định khi các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc;

-         Khai thác hiệu quả và phát triển các chương trình, dự án hợp tác đào tạo với các tổ chức giáo dục nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu du học tại chỗ của người Việt Nam;

-         Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo của Trường theo chuẩn quốc tế ở các bậc học trong Trường để nâng cao chất lượng đào tạo;

-         Tham gia phát triển chọn lọc các chương trình, dự án chất lượng cao nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng dạy và chất lượng đào tạo;

-        Phối hợp với phòng Khoa học Công nghệ triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học có yếu tố nước ngoài (hội thảo khoa học, báo cáo chuyên đề, tọa đàm quốc tế,…);

-       Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các chương trình trao đổi học thuât, hợp tác quốc tế, quảng bá dịch vụ đào tạo của Trường rộng rãi trong cả nước và nước ngoài;

-         Tư vấn đào tạo, tổ chức du học dưới nhiều hình thức;

-         Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao;

-         Thực hiện các công việc khác được Hiệu trưởng phân công.