CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

STT Ngành đào tạo Mã ngành Chi tiết
1 Công nghệ sinh học 8420201 Tải về
2 Công nghệ thực phẩm 8540101 Tải về
3 Kỹ thuật môi trường 8520320 Tải về
4 Kỹ thuật hóa học 8520301 Tải về
5 Kỹ thuật cơ khí 8520103 Tải về
6 Quản trị kinh doanh 8340101 Tải về
7 Tài chính ngân hàng 8340201 Tải về
8 Kỹ thuật điện 8520201 Tải về
9 Công nghệ thông tin 8480201 Tải về
10 Quản trị khách sạn - Nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 8810104 Tải về