Đề tài: Giải pháp quản lý nguồn nhân lực tại Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn – Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên

Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 07/05/2022

Địa điểm: Phòng B405, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Trân trọng.