HỒ SƠ XÉT TUYỂN NCS

1. Mẫu 00DTNCS - Biên nhận hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh

2. Mẫu 01DTNCS - Đơn xin dự tuyển nghiên cứu sinh

3. Mẫu 02DTNCS - Lý lịch khoa học

4. Mẫu 03DTNCSa - Dự định đề cương nghiên cứu 

5. Mẫu 03DTNCSb - Dự định đề cương nghiên cứu - DB

6. Mẫu 04DTNCS - Kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của ứng viên dự tuyển nghiên cứu sinh

7. Mẫu 05DTNCS - Thư giới thiệu thí sinh dự tuyển nghiên cứu sinh

8. Mẫu 06DTNCS - Giấy xác nhận thâm niên công tác

9. Mẫu 07DTNCS - Lý lịch khoa học (dành cho người hướng dẫn khoa học)

10. Mẫu 08DTNCS - Giấy đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh

11. Mẫu 09DTNCS - Sơ yếu lý lịch

12. Mẫu 10DTNCS - Mẫu dán ảnh

13. Mẫu 11DTNCS - Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ tài chính

BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG

1. Mẫu 01BVDCTS - GĐN đề xuất danh sách thành viên Hội đồng thông qua đề cương luận án tiến sĩ

2. Mẫu 02BVDCDBTS - Phiếu nhận xét bài luận định hướng nghiên cứu (dành cho các thành viên hội đồng đánh giá bài luận định hướng nghiên cứu)

3. Mẫu 02BVDCTS - Phiếu nhận xét đề cương luận án tiến sĩ (dành cho các thành viên hội đồng thông qua đề cương luận án tiến sĩ)

4. Mẫu 03BVDCDBTS - Phiếu đánh giá bài luận định hướng nghiên cứu

5. Mẫu 03BVDCTS - Phiếu đánh giá đề cương luận án tiến sĩ

6. Mẫu 04BVDCDBTS - Biên bản họp hội đồng đánh giá bài luận định hướng nghiên cứu

7. Mẫu 04BVDCTS - Biên bản họp hội đồng bảo vệ đề cương luận án tiến sĩ

8. Mẫu 05BVDCTS - Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương luận án tiến sĩ

9. Mẫu 06BVDCTS - Bản xác nhận chỉnh sửa đề cương định hướng nghiên cứu

NHẬP HỌC

1. Mẫu 01NH - Phiếu đăng ký nhập học trình độ tiến sĩ

ĐÀO TẠO

1. Mẫu 01DKHTNC - Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu

2. Mẫu 02DKHTNCDBTS - Phiếu đăng ký học tập - nghiên cứu (dành cho ứng viên thuộc chương trình định hướng nghiên cứu)

3. Mẫu 03BCTD - Báo cáo định kỳ nghiên cứu sinh

4. Mẫu 03BCTD_PL - Báo cáo định kỳ công tác đào tạo tiến sĩ

5. Mẫu 04GDNHD - GĐN đăng ký bảo vệ chuyên đề tiến sĩ/tiểu luận tổng quan/đề tài luận án tiến sĩ

6. Mẫu 05GDNCNKQ - GĐN công nhận và chuyển đổi kết quả học tập

7. Mẫu 06DKDT - Phiếu đăng ký tên luận án tiến sĩ

8. Mẫu 07 HDTBLATS - Hướng dẫn trình bày luận án tiến sĩ

9. Mẫu 07BVLACK - Phiếu nhận xét luận án tiến sĩ (dành cho tập thể hướng dẫn NCS)

10. Mẫu 08BVLACK - Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ (cấp khoa)

11. Mẫu 09 BVLACK - Giải trình chỉnh sửa LATS (cấp khoa)

12. Mẫu 10PBDL - Giải trình chỉnh sửa (phản biện độc lập)

13. Mẫu 11BVLACT - Nhận xét luận án tiến sĩ (dành cho tập thể hướng dẫn NCS)

14. Mẫu 12BVLACT - Bản xác nhận chỉnh sửa luận án tiến sĩ (cấp trường)

GIA HẠN - TẠM DỪNG - TẠM NGƯNG - ĐÌNH CHỈ

1. Mẫu 00GHTDDT - GĐN gia hạn thời gian đào tạo

2. Mẫu 01TDHT - Phiếu đề nghị tạm dừng học tập

3. Mẫu 02 NHL - Đơn xin quay trở lại học tập

4. Mẫu 1CDa - Bìa chuyên đề 1

5. Mẫu 1CDb - Bìa chuyên đề 2

6. Mẫu 1CDc - Bìa chuyên đề 3

7. Mẫu 01 - GĐN điều chỉnh tên đề tài LATS, NHD, NCS