Bản đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư năm 2021 của ứng viên:

1. Đỗ Hữu Hải

2. Đặng Tấn Hiệp

3. Nguyễn Lan Hương

4. Huỳnh Thị Thu Sương

5. Nguyễn Học Thắng

6. Hồ Viết Thế

7. Nguyễn Hoàng Tiến